Sposób załatwiania spraw

image_pdfimage_print

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie opiera się na niżej wymienionych aktach prawnych:

 

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz.267 z późn. zm., dalej Kpa).
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

 

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie i Delegaturach – Placówkach Zamiejscowych.

 

Wnioski i pisma zgodnie z Art. 63 Kodeksu postępowania administracyjnego można składać w następujący sposób:

§ 1. Podania (żądania, wyjaśnienia, odwołania, zażalenia) mogą być wnoszone pisemnie, telegraficznie, za pomocą telefaksu lub ustnie do protokołu, a także za pomocą innych środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą organu administracji publicznej utworzoną na podstawie ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

§ 2. Podanie powinno zawierać co najmniej wskazanie osoby, od której pochodzi, jej adres i żądanie oraz czynić zadość innym wymaganiom ustalonym w przepisach szczególnych.

§ 3. Podanie wniesione pisemnie albo ustnie do protokołu powinno być podpisane przez wnoszącego, a protokół ponadto przez pracownika, który go sporządził. Gdy podanie wnosi osoba, która nie może lub nie umie złożyć podpisu, podanie lub protokół podpisuje za nią inna osoba przez nią upoważniona, czyniąc o tym wzmiankę obok podpisu.

§ 3a. Podanie wniesione w formie dokumentu elektronicznego powinno:

1) być opatrzone kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo podpisem potwierdzonym profilem zaufanym ePUAP, lub uwierzytelniane w sposób zapewniający możliwość potwierdzenia pochodzenia i integralności weryfikowanych  danych w postaci elektronicznej;

2) zawierać dane w ustalonym formacie, zawartym we wzorze podania określonym w odrębnych przepisach, jeżeli te przepisy nakazują wnoszenie podań według określonego wzoru;

3) zawierać adres elektroniczny wnoszącego podanie.

 

Wnioski i pisma można składać w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa lub Delegatur- Placówek Zamiejscowych;
  2. pismem złożonym osobiście: w kancelarii urzędu;
  3. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl );

Inne:

  1. faksem: 22 629 52 53;
  2. drogą elektroniczną na adres: wif@wif.waw.pl;
  3. ustnie do protokołu;

 

 

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych urzędu. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym działalności urzędu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Go to Top