Sposób załatwiania spraw

image_pdfimage_print

Sposób przyjmowania i załatwiania spraw w Wojewódzkim Inspektoracie Farmaceutycznym w Warszawie opiera się na niżej wymienionych aktach prawnych:

 

  1. Ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, (tekst jedn. Dz. U z 2013 r. poz.267 z późn. zm., dalej Kpa).
  2. Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych (Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67).

 

Przyjęcia interesantów odbywają się codziennie w godzinach pracy w siedzibie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie i Delegaturach – Placówkach Zamiejscowych.

 

Wnioski i pisma można składać w następujący sposób:

  1. listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa lub Delegatur- Placówek Zamiejscowych;
  2. pismem złożonym osobiście: w kancelarii urzędu;
  3. faksem: 22 629 52 53;
  4. drogą elektroniczną na adres: wif@wif.waw.pl;
  5. ustnie do protokołu;
  6. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl ).

 

Każdy ma prawo do uzyskania informacji o działalności Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakresie przewidzianym w ustawie o dostępie do informacji publicznej. Podstawowe informacje są zamieszczane na stronach internetowych urzędu. Dodatkowe informacje w zakresie dotyczącym działalności urzędu są udostępniane w odpowiedzi na wniosek.

Go to Top