Przedmiot działalności

image_pdfimage_print

Ustawa z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne ( tj. Dz.U.2016.2142 z późn.zm.)określa wiele zadań, z czego najważniejszym zadaniem  dla ochrony zdrowia i życia ludzi jest nadzór nad jakością produktów leczniczych.

Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny realizuje zadania Inspekcji Farmaceutycznej określone w ustawie Prawo farmaceutyczne, w szczególności:

 • sprawowanie nadzoru nad jakością produktów leczniczych będących przedmiotem obrotu;
 • kontrolowanie:

a) aptek i innych jednostek prowadzących obrót detaliczny i hurtowy produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi, o których mowa w art. 108 ust. 1,

b) stacji sanitarno-epidemiologicznych, o których mowa w art. 18 ust. 6 ustawy z dnia 5 grudnia 2008 r. o zapobieganiu oraz zwalczaniu zakażeń i chorób zakaźnych u ludzi – w zakresie wymagań jakościowych oraz przechowywania i przekazywania szczepionek zgodnie z procedurami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej;

 • kontrolowanie jakości leków recepturowych i aptecznych sporządzonych w aptekach;
 • kontrolowanie obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1;
 • współpraca ze specjalistycznym zespołem konsultantów do spraw farmacji;
 • opiniowanie przydatności lokalu przeznaczonego na aptekę, punkt apteczny lub placówkę obrotu pozaaptecznego;
 • współpraca z samorządem aptekarskim i innymi samorządami;
 • prowadzenie rejestru aptek ogólnodostępnych i szpitalnych oraz punktów aptecznych i działów farmacji;
 • wydawanie opinii dotyczącej aptek, w których może być odbywany staż;
 • kontrolowanie działów farmacji szpitalnej.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na podstawie przepisów ustawy Prawo farmaceutyczne (tj. Dz.U.2016.2142 z późn.zm )wydaje między innymi decyzje w zakresie:

 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie apteki
 • udzielenia, odmowy udzielenia, zmiany, cofnięcia lub stwierdzenia wygaśnięcia zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego
 • usunięcia w ustalonym terminie stwierdzonych uchybień w razie stwierdzenia naruszenia wymagań dotyczących przechowywania i obrotu produktami leczniczymi i wyrobami medycznymi
 • unieruchomienia apteki, punktu aptecznego lub innej placówki obrotu produktami leczniczymi lub wyrobami medycznymi
 • wstrzymania na terenie swojego działania obrotu określonej serii produktu leczniczego, w razie ustalenia iż produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym dla niego wymaganiom jakościowym.
 • wycofania z obrotu produktu leczniczego znajdującego się wyłącznie na obszarze jego działania w razie stwierdzenia, że produkt leczniczy nie odpowiada ustalonym wymaganiom jakościowym
 1. zwolnienia apteki z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P

 

Struktura organizacyjna Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego
w Warszawie

W skład struktury Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie wchodzą następujące komórki organizacyjne:

1) Dział Inspektorów Farmaceutycznych

2) Dział Prawno-Organizacyjny

3) Dział Finansowo-Księgowy

4) Stanowisko pracy ds. kadr, spraw socjalnych i administracji

5) Stanowiska pracy do spraw kancelaryjnych i sekretariatu

6) Stanowisko pracy Informatyka

7) Delegatury – Placówki Zamiejscowe w:

a) Ciechanowie

b) Siedlce

c) Płocku

d) Radomiu

Obszar działania delegatur swoim zasięgiem obejmuje:

 • w Ciechanowie-miasto Ciechanów oraz powiaty: ciechanowski, mławski, pułtuski, płoński, żuromiński
 • w Płocku- miasto na prawach powiatu Płock oraz powiaty: płocki, gostyniński, sierpecki, sochaczewski, żyrardowski
 • w Radomiu-miasto na prawach powiatu Radom, oraz powiaty: radomski, białobrzeski, grójecki, kozienicki, lipski, przysuski, szydłowiecki, zwoleński
 • w Siedlcach-miasto na prawach powiatu Siedlce oraz powiaty: siedlecki, garwoliński, miński, sokołowski, węgrowski, łosicki.
Go to Top