Rozporządzenia

image_pdfimage_print
Rozporządzenia do ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 31 lipca 2009 r. w sprawie określenia wzorów dokumentów związanych z przeprowadzaniem kontroli i inspekcji przez Państwowa Inspekcję Farmaceutyczna oraz wzoru orzeczenia o wyniku badań jakościowych pobranych próbek http://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/129/1069/D2009129106901.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie podstawowych warunków prowadzenia apteki http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1565/D2002187156501.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wydawania z apteki produktów leczniczych i wyrobów medycznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/183/1531/D2002183153101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 18 października 2002 r. w sprawie wzoru prowadzenia ewidencji zatrudnionych w aptece farmaceutów i techników farmaceutycznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/187/1566/D2002187156601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 r. w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/57/347/D2008057034701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 30 września 2002 r. w sprawie szczegółowych wymogów, jakimi powinien odpowiadać lokal apteki http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/171/1395/D2002171139501.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie wykazu pomieszczeń wchodzących w skład powierzchni podstawowej i pomocniczej aptek http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1338/D2002161133801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 września 2002 r. w sprawie danych wymaganych w opisie technicznym lokalu przeznaczonego na aptekę ogólnodostępną http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/161/1337/D2002161133701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 lipca 2002 r. w sprawie odbywania praktyki w aptece przez technika farmaceutycznego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/126/1082/D2002126108201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 14 czerwca 2002 r. w sprawie maksymalnej wysokości dopłat pobieranych przez aptekę za ekspedycję produktów leczniczych w porze nocnej oraz określenia grupy produktów leczniczych, za które wydanie w porze nocnej nie pobiera się opłaty http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/85/778/D2002085077801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2012 r. w sprawie opisu systemu teleinformatycznego, w którym prowadzony jest Krajowy Rejestr Zezwoleń na Prowadzenie Aptek Ogólnodostępnych, Punktów Aptecznych oraz Rejestr Udzielonych Zgód na Prowadzenie Aptek Szpitalnych i Zakładowych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2012/1277/D2012000127701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie wysyłkowej sprzedaży produktów leczniczych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2015/481/D2015000048101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 2 lutego 2009 r. w sprawie kwalifikacji osób wydających produkty lecznicze w placówkach obrotu pozaaptecznego, a także wymogów, jakim powinien odpowiadać lokal i wyposażenie tych placówek oraz punktów aptecznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2009/s/21/118/D2009021011801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 października 2010 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być dopuszczone do obrotu w placówkach obrotu pozaaptecznego oraz punktach aptecznych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2010/s/204/1353/D2010204135301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 9 sierpnia 2007 r. w sprawie wysokości opłat za udzielenie zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego oraz za zmianę zezwolenia na prowadzenie punktu aptecznego http://dziennikustaw.gov.pl/du/2007/s/150/1072/D2007150107201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 grudnia 2002 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do zakupu produktów leczniczych w hurtowni farmaceutycznej http://dziennikustaw.gov.pl/du/2002/s/216/1831/D2002216183101.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 listopada 2008 r. w sprawie reklamy produktów leczniczych http://dziennikustaw.gov.pl/du/2008/s/210/1327/D2008210132701.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 12 stycznia 2011 r. w sprawie wykazu produktów leczniczych, które mogą być doraźnie dostarczane w związku z udzielanym świadczeniem zdrowotnym, oraz wykazu produktów leczniczych wchodzących w skład zestawów przeciwwstrząsowych, ratujących życie http://dziennikustaw.gov.pl/du/2011/s/18/94/D2011018009401.pdf
Rozporządzenia do ustawy z dnia 24 kwietnia 1997 r. o przeciwdziałaniu narkomanii
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje http://dziennikustaw.gov.pl/du/2006/s/169/1216/D2006169121601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 3 sierpnia 2000 r. w sprawie wytwarzania, przetwarzania, przerobu, przywozu z zagranicy lub wywozu za granicę oraz obrotu środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami http://dziennikustaw.gov.pl/du/2000/s/77/885/D2000077088501.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/D2012000023601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 21 sierpnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2014/1172/D2014000117201.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2006/1216/D2006169121601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie wydawania oraz cofania zezwoleń na wytwarzanie, przetwarzanie, przerabianie lub stosowanie środków odurzających lub substancji psychotropowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/293/D2012000029301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 27 lutego 2012 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi i prekursorami kategorii 1, ich mieszaninami oraz produktami leczniczymi, zepsutymi, sfałszowanymi lub którym upłynął termin ważności, zawierającymi w swoim składzie środki odurzające, substancje psychotropowe lub prekursory kategorii 1 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/236/D2012000023601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 lutego 2012 r. w sprawie obowiązków przedsiębiorców posiadających zezwolenia na obrót hurtowy prekursorami kategorii 1, a także warunków, jakie podmiot musi spełniać celem przechowywania środków objętych zezwoleniem w komorach przeładunkowych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/156/D2012000015601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 5 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu postępowania ze środkami odurzającymi, substancjami psychotropowymi, ich preparatami, prekursorami kategorii 1 oraz środkami zastępczymi gromadzonymi w celach naukowych przez jednostki naukowe prowadzące badania nad problematyką narkomanii http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2012/73/D2012000007301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie trybu oraz warunków nabywania i wchodzenia w posiadanie, przechowywania oraz używania do celów szkoleniowych środków odurzających, substancji psychotropowych, ich preparatów, prekursorów kategorii 1 oraz środków zastępczych http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2011/1738/D2011294173801.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 19 października 2007 r. w sprawie szczegółowego trybu postępowania przy leczeniu substytucyjnym oraz szczegółowych warunków, które powinien spełniać zakład opieki zdrowotnej prowadzący leczenie substytucyjne http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2007/1493/D2007205149301.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2006 r. w sprawie środków odurzających, substancji psychotropowych, prekursorów kategorii 1 i preparatów zawierających te środki lub substancje http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2006/1216/D2006169121601.pdf
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 września 2004 r. w sprawie podmiotów uprawnionych do przechowywania oraz niszczenia środków odurzających, substancji psychotropowych lub ich preparatów oraz prekursorów grupy I-R, a także szczegółowych zasad i warunków ich przechowywania oraz niszczenia http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2004/2231/D2004219223101.pdf
Obwieszczenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie recept lekarskich
Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 11 września 2014 r.
zmieniające rozporządzenie w sprawie recept lekarskich
http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/319/1

http://www.dziennikustaw.gov.pl/DU/2014/1239/1

Go to Top