image_pdfimage_print

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

  1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub

  2. elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Jednocześnie informuję, iż w celu  złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, Strony mogą składać także wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego w postaci papierowej. 

Jednocześnie wskazuję, że załączniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego składa się postaci elektronicznej albo papierowej.

Przypominam, że składając załączniki w formie elektronicznej należy stosować zasady określone w art. 76 a § 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem (przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Instrukcja użytkownika systemu eGate.