Wywóz leków na własne potrzeby


Wniosek o wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środka odurzającego lub substancji psychotropowej

na własne potrzeby lecznicze na terenie krajów UE należących do strefy Schengen:

Zasady wydawania dokumentów:

Wzór dokumentu umożliwiającego wewnątrzwspólnotową dostawę lub wewnątrzwspólnotowe nabycie środków odurzających lub substancji psychotropowych na własne potrzeby lecznicze określa załącznik nr 3 do rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu wydawania pozwoleń oraz dokumentów niezbędnych do przywozu, wywozu, wewnątrzwspólnotowego nabycia lub wewnątrzwspólnotowej dostawy środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów kategorii 1 (Dz. U. 2021 r., poz. 399)

  1. Dokumenty wydaje się  w okresie 15 dni przed dniem przekroczenia granicy Rzeczypospolitej Polskiej.
  2. Wydawany dokument dotyczy jednego środka odurzającego lub substancji psychotropowej.
  3. Dokument wystawiony przez lekarza urząd uwierzytelnia.

Przez wystawienie dokumentu  przez lekarza rozumie się wypełnienie rubryk A,B i C wniosku. Wniosek ten winien być podpisany przez lekarza w polu (4) odręcznie lub podpisem elektronicznym. Wniosek winien zawierać nr PWZ lekarza

  1. Urząd wystawia dokument w oparciu o receptę lekarską (w rozumieniu art. 96a ustawy z dnia 6 września 2001 r. Prawo farmaceutyczne) wystawioną na środek odurzający lub substancję psychotropową, która będzie stosowana w okresie wyjazdu.

Sposób dostarczenia wniosku:

wraz z pismem przewodnim (wzór pisma), w którym zostaną wskazane dane kontaktowe wnioskodawcy (preferowany nr telefonu kontaktowego)

– osobiście w kancelarii urzędu

– za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej e-PUAP w przypadku gdy dostarczane dokumenty zostały podpisane podpisem elektronicznym

– listownie na adres: Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny, ul. Floriańska 10, 03-707 Warszawa lub Delegatur- Placówek Zamiejscowych

Wnioski składane za pośrednictwem poczty elektronicznej nie będą rozpatrywane!

Termin załatwienia sprawy:

w przypadku dostarczenia prawidłowej dokumentacji następny dzień roboczy po dniu złożenia wniosku, wydawanie podpisanych wniosków w godzinach 12-15