Komunikat w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych


W związku z obecnie panującymi warunkami atmosferycznymi tj. bardzo wysokimi temperaturami powietrza, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina ponownie o konieczności zapewnienia właściwych warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Przypomina również o konieczności sprawdzania przez apteki, w momencie przyjmowania dostawy, w jakich warunkach odbywa się transport produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem dostawy.

Przypominam, iż zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności.

Do zadań kierownika apteki należy zapewnienie właściwego funkcjonowania apteki, polegające między innymi na kontroli:

  • przyjmowanych dostaw tj. także sprawdzeniu czy dostarczony produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie budzi zastrzeżeń co do jakości,
  • wydawaniu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym,
  • przechowywaniu w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

 Akty prawne do komunikatu.