Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie praktyk


Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że po zgłoszeniu do Dziekanatu Wydziału Farmaceutycznego WUM apteki do prowadzenia 6-miesięcznych praktyk zawodowych w roku akademickim 2016/2017 należy pobrać kwestionariusz wraz z załącznikami ze strony internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie: wif.waw.pl zakładka apteki/apteki stażowe.

Należy dokładnie i szczegółowo wypełnić wszystkie wymagane pola kwestionariusza i załączników. Kierownik apteki musi złożyć swój podpis i pieczątkę oraz pieczątkę apteki w wymaganych polach dokumentów.

Kwestionariusz wraz z załącznikami należy dostarczyć do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przy ulicy Floriańskiej 10 drogą pocztową lub osobiście.

Termin składania dokumentów mija 30 kwietnia 2016r.