Aktualności

image_pdfimage_print

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO dotyczący wymogów oraz trybu ustanowienia kierownika apteki ogólnodostępnej w związku ze zmianą zapisów ustawy Prawo farmaceutyczne obowiązujących od 16 kwietnia 2021r.

Kierownikiem apteki ogólnodostępnej może być farmaceuta, który spełnia łącznie następujące warunki (art. 88 ust. 2 ustawy Prawo farmaceutyczne).

 1. Posiada tytuł specjalisty w dziedzinie farmacji aptecznej, klinicznej lub farmakologii oraz co najmniej dwuletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy, albo posiada co najmniej pięcioletni staż pracy w aptece ogólnodostępnej w pełnym wymiarze czasu pracy;
 2. wypełnia obowiązek ustawicznego rozwoju zawodowego;
 3. wypełnia obowiązki członka samorządu zawodu farmaceuty;
 4. daje rękojmię należytego prowadzenia apteki.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o zakazie łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej, apteki szpitalnej z funkcją:

 • Osoby Kompetentnej ( zgodnie z definicja art. 2 pkt 21a ustawy Prawo farmaceutyczne jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie, że każda seria produktu leczniczego terapii zaawansowanej -wyjątku szpitalnego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy),
 • Osoby Odpowiedzialnej ( zgodnie z art. 2 pkt 21b ustawy Prawo farmaceutyczne jest to kierownik hurtowni farmaceutycznej albo hurtowni farmaceutycznej produktów leczniczych weterynaryjnych odpowiedzialny za prowadzenie hurtowni zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej)
 • Osoby Wykwalifikowanej (zgodnie z art 2 pkt 21C ustawy Prawo Farmaceutyczne jest to osoba odpowiedzialna za zapewnienie przed wprowadzeniem do obrotu, że każda seria produktu leczniczego została wytworzona i skontrolowana zgodnie z przepisami ustawy oraz wymaganiami zawartymi w specyfikacjach i dokumentach stanowiących podstawę wydania pozwolenia na dopuszczenie do obrotu tego produktu);

 

 • zakazie sprawowania funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece;
 • możliwości łączenia funkcji kierownika apteki i kierownika działu farmacji szpitalnej albo dwóch działach farmacji szpitalnej wyłącznie po uzyskaniu zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydawanej w drodze decyzji.

 

Farmaceuta, który w dniu 16 kwietnia 2021r. narusza wskazane wyżej zakazy / ograniczenia jest obowiązany, nie później niż w terminie 6 miesięcy, dostosować się do wskazanych zakazów/ograniczeń.

 

Termin składania wniosku o zmianę na stanowisku kierownika

 

Od 16 kwietnia 2021 r. zmiana kierownika apteki ogólnodostępnej wymaga złożenia przez podmiot prowadzący aptekę wniosku do wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego,

 • nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą,
 • jeżeli zmiana kierownika apteki jest spowodowana zdarzeniem, na które apteka nie miała wpływu – niezwłocznie po zaistnieniu tego zdarzenia.

 

UWAGA:

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny może wnieść w drodze decyzji sprzeciw, w terminie 30 dni od dnia złożenia wniosku o zmianę kierownika apteki ogólnodostępnej, jeżeli osoba ubiegająca się o funkcję kierownika apteki nie spełnia ustawowych warunków do pełnienia tej funkcji.

 

Wzory: Wniosku o  zmianę kierownika apteki ogólnodostępnej oraz Oświadczenia kierownika zamieszczone są na stronie wif.waw.pl  w sekcji Apteka lub w zakładce ZAŁATWIANIE SPRAW, FORMULARZE, APTEKA.

 

 

 

                                                                                                                 MAZOWIECKI WOJEWÓDZKI

                                                                                                              INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY

 

                                                                                                                       Mariola Kostewicz

Informacja dla lekarzy weterynarii

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje:

 • obecnie wydawane są zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23 a ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo farmaceutyczne.
 • wniosek o przydział zakresu liczb znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoba uprawniona albo świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania.

Kategorię dostępności „Rpw” posiadają produkty lecznicze, które zawierają środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P oraz inne produkty posiadające tą kategorię, które można weryfikować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Obecnie nie są wydawane zakresy liczb na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp”, zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 406)

Informacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca zmian w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia 16 kwietnia 2021r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie wymagań i trybu zatrudniania kierownika apteki / działu farmacji szpitalnej oraz jego obowiązków.

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące:

 

 1. minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej;

 

 1. zakazu łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej i apteki szpitalnej z funkcją Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej, Osoby Wykwalifikowanej;

 

 1. zakazu pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece;

 

 1. możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;

 

 1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej oraz jego zadań;

 

 1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki szpitalnej lub kierownika działu farmacji szpitalnej;

 

 1. trybu zgłaszania przez podmiot prowadzący aptekę zmiany na stanowisku kierownika apteki – nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą,

 

 1. możliwości wniesienia sprzeciwu w formie decyzji przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do planowanej zmiany kierownika apteki.

 

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o  obowiązku uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, przez farmaceutę pełniącego jednocześnie funkcję kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji przed dniem wejścia w życie przepisu.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020r., poz. 944 ze zm.)        – Dział VII
 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (tj. Dz. U. 2021r., poz. 97).

16 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty

https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty

Informacja

Składanie dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie odbywa się po wstępnym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.: 22 628 28 60 wewn. 11 lub 693 095 714

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu (08.03.2021 – 12.03.2021) Delegatura w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do: Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel.: 22 628 28 60, e-mail: wif@wif.waw.pl lub kancelaria@wif.waw.pl.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie realizacji recept weterynaryjnych na środek odurzający, substancję psychotropową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424) nowe zasady wystawiania recept przez lekarza weterynarii (§ 4 ust. 10 pkt 2) na środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r.

W związku z powyższym apteka ma obowiązek realizacji recept na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczepimy się

banner-ramkowy-szczepimysie

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo informujemy, że 31 grudnia 2020 r. klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będą obsługiwani do godz. 13:00.

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo informujemy, że 24 grudnia 2020 r. klienci będą obsługiwani do godz. 13:00

W związku z powyższym przypominamy o:

– zakryciu ust i nosa przed wejściem do Urzędu,

– dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych),

– przychodzeniu w miarę możliwości z własnymi artykułami piśmienniczymi.

 

Jednocześnie informujemy, że Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynna. W sprawach pilnych należy kontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 628 28 60, 22 629 52 53, e-mail: wif@wif.waw.pl.

Go to Top