Aktualności

image_pdfimage_print

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący papierowych recept na środki odurzające i substancje psychotropowe oraz recept weterynaryjnych na te środki

W związku ze znacznym wzrostem liczby zgłoszeń napływających z aptek dotyczących prób realizacji sfałszowanych recept papierowych na środki odurzające i substancje psychotropowe oraz recept weterynaryjnych na te produkty lecznicze, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca uwagę na konieczność szczegółowej analizy ww. recept w zakresie wszystkich naniesionych danych.

Wątpliwości powinien wzbudzić choćby nieprawidłowy numer telefonu świadczeniodawcy, wysoka dawka, duża ilość opakowań leku na recepcie czy odpłatność 100% dla leków refundowanych. Czujność powinny wzbudzić zwłaszcza recepty spoza stałego kręgu pacjentów apteki.

 

 

                                                           Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                  Mariola Kostewicz

INFORMACJA

Informujemy, że w Rejestrze Aptek jest awaria modułu składania wniosków eGate. Obecnie trwają prace techniczne nad naprawą błędów. Z uwagi na niedostępność wersji elektronicznej prosimy o składanie wniosków w postaci papierowej.

KOMUNIKAT MAZOWIECKIEGO WOJEWÓDZKIEGO INSPEKTORA FARMACEUTYCZNEGO W WARSZAWIE

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny w Warszawie w związku z pismem Głównego Inspektora Farmaceutycznego  skierowanym do wojewódzkich  inspektorów farmaceutycznych przypomina o obowiązku przestrzegania przez personel aptek i punktów aptecznych prawidłowych zasad obsługi pacjentów oraz zachowania odpowiednich środków ostrożności podczas wydawania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w czasie panującej epidemii COVID-19.

W szczególności dotyczy to przestrzegania należytych zasad higieniczno-epidemiologicznych przy wydawaniu jednorazowych maseczek chirurgicznych ze zbiorczego opakowania handlowego i pakowaniu ich do opakowań aptecznych podczas sprzedaży pacjentom, ponieważ w przypadku wystąpienia nieprawidłowości, zakupione ze zbiorczego opakowania maseczki mogą zostać mikrobiologicznie zanieczyszczone.

 

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny prosi kierowników aptek i punktów aptecznych o monitorowanie przestrzegania przez personel apteki/punktu aptecznego ustalonych wytycznych.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

informuje, że został ogłoszony nabór na stanowisko: Inspektor Farmaceutyczny – 2 etaty w lokalizacji: Warszawa, Ciechanów.

Serdecznie zapraszamy http://bip.wif.waw.pl/pliki/wiif/ogloszenie_warszawa_inspektor_farmaceutyczny_20200630_2.pdf, http://bip.wif.waw.pl/pliki/wiif/ogloszenie_-_inspektor_farmaceutyczny_20200630.pdf oraz na stronę https://nabory.kprm.gov.pl/.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14.07.2020 r.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie kontroli warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych

W związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza atmosferycznego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku zapewnienia przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne oraz działy farmacji szpitalnej właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych, a także o obowiązku dokładnej weryfikacji, czy dostarczone przez dostawcę produkty lecznicze były transportowane zgodnie z wymogami, określonymi dla danego produktu w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym organy Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić dalszy obrót oraz stosowanie produktów leczniczych, nieodpowiadających ustalonym wymaganiom zasadniczym – zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 944 ze zm.).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca również uwagę, że obowiązek sprawowania nadzoru nad warunkami przechowywania i transportu dotyczy również wszystkich placówek obrotu pozaaptecznego, w których produkty lecznicze są przedmiotem sprzedaży.

Ważne obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego do aptek

Link do dokumentu.

Przypominamy o zachowaniu ostrożności przy kupowaniu leków!

Pacjencie pamiętaj!

  1. Kupuj leki tylko w aptece ogólnodostępnej, jeśli dokonujesz zakupu przez internet, upewnij się, że apteka działa legalnie i prowadzi jednocześnie sprzedaż stacjonarną. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  2. Nie daj się oszukać nieuczciwym sprzedawcom oferującym różnego rodzaju leki, preparaty chroniące przed zarażeniem wirusem czy testy na obecność koronawirusa. Stosowanie leków niewiadomego pochodzenia naraża Twoje zdrowie i życie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  3. Pamiętaj, że kupując lek niewiadomego pochodzenia możesz kupić lek sfałszowany, a to może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Jeśli chodzi o zdrowie nie warto ryzykować. Dlatego lepiej kupować leki tam gdzie mamy pewność ich legalnego pochodzenia.

Od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów

Od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów.

Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie można kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 lub przesłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków.

W sprawach pilnych z Inspektoratem można kontaktować się pod nr tel. 22 628 28 60 lub 693 095 714 lub adres e-mail wif@wif.waw.pl.

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych do aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych oraz innego asortymentu mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.  Wszystkie dostawy do aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej muszą odbywać wyłącznie do komory przyjęć poprzez drzwi do niej prowadzące.

W myśl przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w skład powierzchni podstawowej lokalu apteki (Dz. U. z 2002r. poz. 1338) oraz punktu aptecznego ( DZ. U. 2009, poz. 118) wchodzi komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki lub punktu aptecznego, przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu.

Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia  miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez pracowników hurtowni farmaceutycznych.

Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie dostawców przez izbę ekspedycyjną, z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

Należy podkreślić, że przepisy regulujące to zagadnienie nie uległy zmianie od lat, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju ich nieprzestrzeganie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług aptek oraz  dla pracowników aptek i dostawców.

 

MAZOWIECKI  WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR  FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz

/ podpisano elektronicznie /

 

link do pisma

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego.

Wobec wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze względu na duże zapotrzebowanie na środki dezynfekujące przeznaczone do stosowania na skórę, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą przygotowywać lek apteczny na podstawie monografii narodowej Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego, rektyfikowanego o zawartości 95% alkoholu etylowego, który został prawidłowo, tj. legalnie wprowadzony do obrotu na terytorium RP, o udokumentowanym pochodzeniu.
Możliwość przygotowywania i wydawania środków dezynfekujących na bazie spirytusu konsumpcyjnego jest ograniczona do czasu odwołania stanu epidemii.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski
/podpisano elektronicznie/

link do dokumentu

Go to Top