Aktualności

image_pdfimage_print

Kampania społeczna pt. „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina”

Kampania ta skierowana jest do wszystkich osób, które spotykają się z problemami oraz wyzwaniami korzystając z opieki zdrowotnej. Każdy z nas w pewnej chwili może stać się pacjentem, dlatego tak ważne jest, aby wiedział jak poradzić sobie w polskiej służbie zdrowia. Niestety wiedza Polaków o prawach pacjenta jest nadal niewystarczająca i wielu z nich nie ma świadomości, że przysługuje im szereg możliwości dochodzenia swoich praw, w tym także pomoc wyspecjalizowanych instytucji. Przede wszystkim jest to instytucja Rzecznika Praw Pacjenta – centralny organ rządowy, który w 2009 r. został powołany w celu ochrony praw pacjenta.

Zapraszamy do obejrzenia spotów będących częścią kampanii „Rzecznik Praw Pacjenta przypomina” mieszczących się w sekcji: Pacjent na naszej stronie internetowej.

Raport zwrotów

W związku z decyzją Głównego Inspektora Farmaceutycznego Nr 29/WC/2016 z dnia 6 września 2016 r oraz nr 30/WC/2016 z dnia 6 września 2016 r. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca się do kierowników aptek ogólnodostępnych, szpitalnych, działów farmacji i punktów aptecznych o przesłanie kopii Raportu o podjętych działaniach zabezpieczających w sprawie wycofania z obrotu produktu leczniczego Atram w dawkach 6,25 mg, 12,5 mg, Simvacard 10 mg, Endiex 200 mg, Zoxon 2 mg, Chlorprothixen Zentiva 50 mg (załącznik nr 3 do rozporządzenia MZ z dnia 12.03.2008 r. DZ. U. 2008 r. Nr 57 poz. 347) na adres wycofanieleku@wif.waw.pl.

Pomieszanie leków – Atram. Informacja dla pacjenta

W związku z pomieszaniem na linii produkcyjnej w Republice Czeskiej blistrów produktów leczniczych Neurolu (lek psychotropowy), które zostały umieszczone w opakowaniach Atramu (lek kardiologiczny) istnieje niebezpieczeństwo zażycia leku psychotropowego przez pacjentów kardiologicznych. W związku z powyższym zwracam się z prośbą o zwrot leku Atram z podanych niżej serii do apteki w której dokonali Państwo zakupu. Kwestia rekompensaty pozostaje w gestii producenta.

ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2561215, data ważności: 11.2017

ATRAM 12,5 (Carvedilolum), 12,5 mg, tabletki, nr serii: 2510216, data ważności: 01.2018

ATRAM 6,25 (Carvedilolum), 6,25 mg, tabletki, nr serii: 2010216, data ważności: 01.2018

podmiot odpowiedzialny: Zentiva k.s., Republika Czeska

przedstawiciel podmiotu odpowiedzialnego: Sanofi-Aventis sp. z o.o., ul. Bonifraterska 17, 00-203 Warszawa

1-5584_mo1

INFORMACJA DLA APTEK W SPRAWIE WYCOFANIA PRODUKTU LECZNICZEGO

           W związku z decyzjami Głównego Inspektora Farmaceutycznego nr 29/WC/2016 z dnia 6 września 2016r. oraz nr 30/WC/2016 z dnia 6 września 2016 r. dotyczącą wycofania z obrotu produktów leczniczych oraz informacjami skierowanymi do pacjentów, przekazywanymi za pomocą środków masowego przekazu, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, iż zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 12 marca 2008 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu wstrzymywania i wycofywania z obrotu produktów leczniczych i wyrobów medycznych (Dz. U z 2008r., Nr 57 poz. 347):

Kierownik apteki, punktu aptecznego lub placówki obrotu pozaaptecznego po otrzymaniu decyzji

o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, na podstawie odrębnych przepisów,

jest obowiązany do:

1. niezwłocznego przekazania decyzji o wstrzymaniu lub wycofaniu z obrotu produktu leczniczego albo decyzji lub powiadomienia o wstrzymaniu wprowadzania do obrotu i do używania, wycofaniu z obrotu albo wycofaniu z obrotu i z używania wyrobu medycznego, w szczególności za pomocą telefaksu lub poczty elektronicznej wszystkim bezpośrednim odbiorcom, bądź informacji o treści wydanej decyzji za pomocą telefonu bezpośrednim odbiorcom, którzy nie posiadają telefaksu lub poczty elektronicznej, z wyłączeniem odbiorców indywidualnych — pacjentów;

2. niezwłocznego zabezpieczenia posiadanego zapasu produktu leczniczego lub wyrobu medycznego przed dalszym wprowadzaniem do obrotu;

3. przekazania do hurtowni farmaceutycznej, w której został nabyty produkt leczniczy lub wyrób medyczny, raportu o podjętych działaniach zabezpieczających;

4. przyjęcia od bezpośrednich odbiorców zwrotów produktów leczniczych — w przypadku procedury wycofania z obrotu;

5. zwrotu zgromadzonego zapasu produktu leczniczego do hurtowni farmaceutycznej — w przypadku procedury wycofania z obrotu nie później niż w ciągu 60 dni od dnia uzyskania przez aptekę decyzji o wycofaniu produktu leczniczego z obrotu.

 

Komunikat do aptek w sprawie wycofania trzech serii produktu leczniczego Atram.

Afrykański Pomór Świń

Informator Wojewody Mazowieckiego dotyczący Afrykańskiego Pomoru Świń (ASF).

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie ważności wydawanych zgód na środki odurzające oraz substancje psychotropowe posiadane w celach medycznych

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że zgodnie z art. 42 ust. 3 pkt 1 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz. U. 2016, poz. 224 ze zm.)

zgody na posiadanie i stosowanie w celach medycznych preparatów dopuszczonych do obrotu jako produkty lecznicze, zawierających środki odurzające grup I-N, II-N, III-N i IV-N lub substancje psychotropowe grup II-P, III-P i IV-P wydaje się

na czas określony, nie dłuższy niż trzy lata.

Zgody wydane przed zmianą ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii zachowują ważność do czasu upływu wskazanych w nich terminów ważności,

nie dłużej jednak niż do dnia 1 stycznia 2017 r.

( ustawa o zmianie ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii oraz niektórych innych ustaw z dnia 24 kwietnia 2015 r. (Dz. U. 2015, poz. 875))

                                                                                            Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

                                                                                                                  Mariola Kostewicz

Sprostowanie Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego do informacji, która ukazała się w fakt.pl w dniu 22.07.2016r.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zgodnie z art. 31 a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1984 r. Prawo prasowe (Dz.U. Nr 5 poz. 24 ze zm.) zwraca się o opublikowanie sprostowania nieprawdziwych informacji zawartych w wydaniu elektronicznym „fakt.pl” o tytule „Niewygodna przeszłość kandydata na Głównego Inspektora Farmaceutycznego”, opublikowanych w dniu 22 lipca 2016 roku.

„Nawiązując do materiału prasowego, który ukazał się w wydaniu elektronicznym „fakt.pl” o tytule „Niewygodna przeszłość kandydata na Głównego Inspektora Farmaceutycznego” opublikowanego w dniu 22 lipca 2016 roku, w którym zawarta została m.in. informacja o następującej treści: Urzędnicy mazowieckiego inspektoratu farmaceutycznego podejrzewają, że w nielegalny wywóz leków zaangażowana mogła być także warszawska apteka „Rubinowa”, której współwłaścicielem do niedawna był Piotr Rykowski. Jeśli zarzuty te okażą się prawdą, straci ona pozwolenie na działalność, informuje, że nie zgadzam się z treścią zamieszczonych zapisów i wskazuję co następuje:

 

Informacja o powyższej treści nie została udzielona przez „Urzędników mazowieckiego inspektoratu farmaceutycznego”. Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny nie udzielał żadnych wywiadów na ten temat.

Ponadto informuję, że wszelkie postępowania kontrolne i administracyjne prowadzone przez Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego objęte są tajemnicą służbową.

Wobec powyższego sugerowanie, że informacje zawarte w treści artykułu pochodzą od pracowników Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie są niezgodne z prawdą.”

Pełna treść sprostowania do pobrania.

Pilny komunikat dotyczący Delegatury w Płocku

Od 01 sierpnia 2016 r. Delegatura Placówka Zamiejscowa w Płocku mieści się pod adresem:

         Zbożowa 7, 09-410 Płock.

Telefony i adresy e-mail pozostają bez mian. Do dnia 08 sierpnia telefon kontaktowy 22 628 28 60, w sprawach pilnych 693 095 720.

 

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Komunikat w sprawie warunków przechowywania produktów leczniczych

W związku z obecnie panującymi warunkami atmosferycznymi tj. bardzo wysokimi temperaturami powietrza, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina ponownie o konieczności zapewnienia właściwych warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych i wyrobów medycznych. Przypomina również o konieczności sprawdzania przez apteki, w momencie przyjmowania dostawy, w jakich warunkach odbywa się transport produktów leczniczych i wyrobów medycznych, będących przedmiotem dostawy.

Przypominam, iż zgodnie z zapisem art. 67 ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne zakazany jest obrót, a także stosowanie produktów leczniczych nieodpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym oraz produktami leczniczymi, w odniesieniu do których upłynął termin ważności.

Do zadań kierownika apteki należy zapewnienie właściwego funkcjonowania apteki, polegające między innymi na kontroli:

  • przyjmowanych dostaw tj. także sprawdzeniu czy dostarczony produkt leczniczy lub wyrób medyczny nie budzi zastrzeżeń co do jakości,
  • wydawaniu produktów leczniczych lub wyrobów medycznych odpowiadających ustalonym wymaganiom jakościowym,
  • przechowywaniu w sposób gwarantujący zachowanie ustalonych dla produktu leczniczego lub wyrobu medycznego wymagań jakościowych i bezpieczeństwo przechowywania.

 Akty prawne do komunikatu.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

  1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub

  2. elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Jednocześnie informuję, iż w celu  złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, Strony mogą składać także wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego w postaci papierowej. 

Jednocześnie wskazuję, że załączniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego składa się postaci elektronicznej albo papierowej.

Przypominam, że składając załączniki w formie elektronicznej należy stosować zasady określone w art. 76 a § 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem (przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Instrukcja użytkownika systemu eGate.

Go to Top