Aktualności

image_pdfimage_print

Informacja dla lekarzy weterynarii

W związku z wejściem w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424) Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje:

 • obecnie wydawane są zakresy liczb będące unikalnymi numerami identyfikującymi recepty na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rpw”, o której mowa w art. 23 a ust 1 pkt 4 ustawy  Prawo farmaceutyczne.
 • wniosek o przydział zakresu liczb znajduje się na stronie Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w zakładce:

ZAŁATWIANIE SPRAW/FORMULARZE/WETERYNARIA.

Do wniosku należy dołączyć zaświadczenie o prawie wykonywania zawodu lekarza weterynarii.

Po uzyskaniu zakresów liczb będących unikalnymi numerami identyfikującymi recepty w postaci papierowej osoba uprawniona albo świadczeniodawca zaopatruje się w druki recept w postaci papierowej we własnym zakresie. Możliwy jest również wydruk recepty w trakcie jej wystawiania.

Kategorię dostępności „Rpw” posiadają produkty lecznicze, które zawierają środki odurzające grupy I-N lub substancje psychotropowe grupy II-P oraz inne produkty posiadające tą kategorię, które można weryfikować w Rejestrze Produktów Leczniczych Dopuszczonych do Obrotu na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej https://pub.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/

Obecnie nie są wydawane zakresy liczb na produkty lecznicze o kategorii dostępności „Rp”, zawierające środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii.

 

Podstawa prawna:

 1. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz.U. 2020 poz. 2424)
 2. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 17 sierpnia 2018 r. w sprawie wykazu substancji psychotropowych, środków odurzających oraz nowych substancji psychoaktywnych ( t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 406)

Informacja Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotycząca zmian w ustawie z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, że od dnia 16 kwietnia 2021r. obowiązują nowe regulacje prawne w zakresie wymagań i trybu zatrudniania kierownika apteki / działu farmacji szpitalnej oraz jego obowiązków.

 

W szczególności należy zwrócić uwagę na zapisy dotyczące:

 

 1. minimalnych norm zatrudnienia farmaceutów w aptece szpitalnej i dziale farmacji szpitalnej;

 

 1. zakazu łączenia funkcji kierownika apteki ogólnodostępnej, punktu aptecznego, działu farmacji szpitalnej i apteki szpitalnej z funkcją Osoby Kompetentnej, Osoby Odpowiedzialnej, Osoby Wykwalifikowanej;

 

 1. zakazu pełnienia funkcji kierownika w więcej niż jednej aptece;

 

 1. możliwości pełnienia funkcji kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji szpitalnej po uzyskaniu zgody właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego;

 

 1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki ogólnodostępnej oraz jego zadań;

 

 1. wymagań dla farmaceuty pełniącego funkcję kierownika apteki szpitalnej lub kierownika działu farmacji szpitalnej;

 

 1. trybu zgłaszania przez podmiot prowadzący aptekę zmiany na stanowisku kierownika apteki – nie później niż 30 dni przed planowaną zmianą,

 

 1. możliwości wniesienia sprzeciwu w formie decyzji przez właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego do planowanej zmiany kierownika apteki.

 

Jednocześnie Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o  obowiązku uzyskania zgody wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, w terminie sześciu miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy o zawodzie farmaceuty, przez farmaceutę pełniącego jednocześnie funkcję kierownika apteki i działu farmacji szpitalnej lub dwóch działów farmacji przed dniem wejścia w życie przepisu.

 

 

Podstawa prawna:

 • ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (tj. Dz. U. 2020r., poz. 944 ze zm.)        – Dział VII
 • ustawa z dnia 10 grudnia 2020r. o zawodzie farmaceuty (tj. Dz. U. 2021r., poz. 97).

16 kwietnia 2021 r. wchodzą w życie przepisy ustawy o zawodzie farmaceuty

https://www.gov.pl/web/gif/16-kwietnia-2021-r-wchodza-w-zycie-przepisy-ustawy-o-zawodzie-farmaceuty

Informacja

Składanie dokumentów do Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie odbywa się po wstępnym kontakcie telefonicznym pod numerem tel.: 22 628 28 60 wewn. 11 lub 693 095 714

Informacja

Uprzejmie informujemy, że w tym tygodniu (08.03.2021 – 12.03.2021) Delegatura w Radomiu Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będzie nieczynna. Wszelkie sprawy prosimy zgłaszać do: Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel.: 22 628 28 60, e-mail: wif@wif.waw.pl lub kancelaria@wif.waw.pl.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie realizacji recept weterynaryjnych na środek odurzający, substancję psychotropową na podstawie Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424)

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

Zgodnie z § 20 Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 23 grudnia 2020 r. w sprawie recept (Dz. U. 2020 poz. 2424) nowe zasady wystawiania recept przez lekarza weterynarii (§ 4 ust. 10 pkt 2) na środek odurzający, substancję psychotropową, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu narkomanii będą obowiązywały od dnia 1 lipca 2021 r.

W związku z powyższym apteka ma obowiązek realizacji recept na dotychczasowych zasadach, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

Szczepimy się

banner-ramkowy-szczepimysie

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo informujemy, że 31 grudnia 2020 r. klienci Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie będą obsługiwani do godz. 13:00.

Informacja dla klientów

Szanowni Państwo informujemy, że 24 grudnia 2020 r. klienci będą obsługiwani do godz. 13:00

W związku z powyższym przypominamy o:

– zakryciu ust i nosa przed wejściem do Urzędu,

– dezynfekcji rąk środkiem odkażającym dostępnym w holu Urzędu (Urząd nie zapewnia rękawiczek jednorazowych),

– przychodzeniu w miarę możliwości z własnymi artykułami piśmienniczymi.

 

Jednocześnie informujemy, że Delegatura Placówka Zamiejscowa w Siedlcach w dniu 24 grudnia 2020 r. będzie nieczynna. W sprawach pilnych należy kontaktować się z Wojewódzkim Inspektoratem Farmaceutycznym w Warszawie, 03-707 Warszawa, ul. Floriańska 10, tel. 22 628 28 60, 22 629 52 53, e-mail: wif@wif.waw.pl.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego dotyczący środka spożywczego ogólnego spożycia z serii Płynna Glukoza

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przekazuje informację pozyskaną od Głównego Inspektora Farmaceutycznego, dotyczącą produktów z serii  Płynna Glukoza tj.:

 • 1VVW Płynna Glukoza,
 • 1VVVV Płynna Glukoza o smaku pomarańczowym,
 • 1VVW Płynna Glukoza o smaku truskawkowym,

wprowadzanych do obrotu przez firmę MED MESS Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie.

 

Powyższe preparaty posiadają kwalifikację „środek spożywczy ogólnego spożycia”, nie mogą być zatem dystrybuowane przez hurtownie farmaceutyczne i apteki ogólnodostępne zgodnie z obowiązującymi zapisami ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne.

 

Hurtownie farmaceutyczne mogą prowadzić obrót hurtowy asortymentem wymienionym w art. 72 ust. 5 ustawy, a w aptekach ogólnodostępnych na wydzielonych stoiskach można sprzedawać produkty wymienione w tym artykule, posiadające wymagane prawem atesty lub zezwolenia, pod warunkiem że ich przechowywanie i sprzedaż nie będą przeszkadzać podstawowej działalności apteki (art. 86 ust. 8 ustawy). Środki spożywcze ogólnego spożycia nie znajdują się na tej liście.

 

Wobec powyższego Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny poleca dostosowanie do obowiązujących przepisów i usunięcie z ofert Państwa aptek preparatów z serii Płynna Glukoza.

 

 

MAZOWIECKI  WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR  FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz

Go to Top