Aktualności

image_pdfimage_print

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny

informuje, że został ogłoszony nabór na stanowisko: Inspektor Farmaceutyczny – 2 etaty w lokalizacji: Warszawa, Ciechanów.

Serdecznie zapraszamy http://bip.wif.waw.pl/pliki/wiif/ogloszenie_warszawa_inspektor_farmaceutyczny_20200630_2.pdf, http://bip.wif.waw.pl/pliki/wiif/ogloszenie_-_inspektor_farmaceutyczny_20200630.pdf oraz na stronę https://nabory.kprm.gov.pl/.

Termin składania dokumentów upływa w dniu 14.07.2020 r.

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie kontroli warunków przechowywania i transportu produktów leczniczych

W związku z występowaniem wysokich temperatur powietrza atmosferycznego, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina o obowiązku zapewnienia przez apteki ogólnodostępne, punkty apteczne, apteki szpitalne oraz działy farmacji szpitalnej właściwych warunków przechowywania produktów leczniczych, a także o obowiązku dokładnej weryfikacji, czy dostarczone przez dostawcę produkty lecznicze były transportowane zgodnie z wymogami, określonymi dla danego produktu w Charakterystyce Produktu Leczniczego.

W przypadku podejrzenia, że dostarczane lub posiadane produkty nie odpowiadają wymaganiom jakościowym, kierownik apteki ma obowiązek zawiadomić o tym organy Inspekcji Farmaceutycznej oraz uniemożliwić dalszy obrót oraz stosowanie produktów leczniczych, nieodpowiadających ustalonym wymaganiom zasadniczym – zgodnie z art. 67 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. z 2020r. poz. 944 ze zm.).

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny zwraca również uwagę, że obowiązek sprawowania nadzoru nad warunkami przechowywania i transportu dotyczy również wszystkich placówek obrotu pozaaptecznego, w których produkty lecznicze są przedmiotem sprzedaży.

Ważne obwieszczenie Głównego Inspektora Farmaceutycznego o możliwości zwrotu produktu leczniczego do aptek

Link do dokumentu.

Przypominamy o zachowaniu ostrożności przy kupowaniu leków!

Pacjencie pamiętaj!

  1. Kupuj leki tylko w aptece ogólnodostępnej, jeśli dokonujesz zakupu przez internet, upewnij się, że apteka działa legalnie i prowadzi jednocześnie sprzedaż stacjonarną. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  2. Nie daj się oszukać nieuczciwym sprzedawcom oferującym różnego rodzaju leki, preparaty chroniące przed zarażeniem wirusem czy testy na obecność koronawirusa. Stosowanie leków niewiadomego pochodzenia naraża Twoje zdrowie i życie. Więcej informacji znajdziesz tutaj.
  3. Pamiętaj, że kupując lek niewiadomego pochodzenia możesz kupić lek sfałszowany, a to może doprowadzić do utraty zdrowia, a nawet życia. Zadbaj o bezpieczeństwo swoje i swoich bliskich. Więcej informacji znajdziesz tutaj.

 

Jeśli chodzi o zdrowie nie warto ryzykować. Dlatego lepiej kupować leki tam gdzie mamy pewność ich legalnego pochodzenia.

Od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów

Od dnia 30 marca 2020 r. do odwołania Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów.

Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa.

We wszystkich sprawach prowadzonych przez Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie można kontaktować się z pracownikami Urzędu wyłącznie telefonicznie lub mailowo od poniedziałku do piątku w godz. 9:00-15:00 lub przesłać korespondencję pocztą tradycyjną lub za pośrednictwem ePUAP.

Zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków.

W sprawach pilnych z Inspektoratem można kontaktować się pod nr tel. 22 628 28 60 lub 693 095 714 lub adres e-mail wif@wif.waw.pl.

KOMUNIKAT Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych do aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej.

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że zgodnie z obowiązującymi przepisami dostawy produktów leczniczych z hurtowni farmaceutycznych oraz innego asortymentu mogą być dostarczane wyłącznie do miejsca objętego zezwoleniem na prowadzenie obrotu produktami leczniczymi.  Wszystkie dostawy do aptek, punktów aptecznych i działów farmacji szpitalnej muszą odbywać wyłącznie do komory przyjęć poprzez drzwi do niej prowadzące.

W myśl przepisów rozporządzeń Ministra Zdrowia w skład powierzchni podstawowej lokalu apteki (Dz. U. z 2002r. poz. 1338) oraz punktu aptecznego ( DZ. U. 2009, poz. 118) wchodzi komora przyjęć, usytuowana w pobliżu wejścia do apteki lub punktu aptecznego, przeznaczonego dla dostaw towaru i dla personelu.

Natomiast zgodnie z przepisami rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Dystrybucyjnej (Dz. U. z 2017r. poz. 509), produkty lecznicze są doręczane na adres wskazany w specyfikacji wysyłkowej, pod nadzór odbiorcy do jego pomieszczeń; nie pozostawia się produktów leczniczych w innych pomieszczeniach.

Należy jednoznacznie podkreślić, że jednym z warunków prawidłowego prowadzenia  miejsc obrotu detalicznego produktami leczniczymi jest konieczność bezwzględnego zapewnienia i przestrzegania rozdzielnych dróg dostępu/kontaktów przeznaczonych odrębnie do obsługi pacjentów oraz odrębnie do obsługi dostaw produktów leczniczych np. przez pracowników hurtowni farmaceutycznych.

Tym samym sytuacją absolutnie niedopuszczalną jest np. przyjmowanie dostaw produktów leczniczych w izbie ekspedycyjnej lub przechodzenie dostawców przez izbę ekspedycyjną, z pominięciem odrębnego wejścia specjalnie dedykowanego właśnie do obsługi dostaw.

Należy podkreślić, że przepisy regulujące to zagadnienie nie uległy zmianie od lat, a w obecnej sytuacji epidemiologicznej kraju ich nieprzestrzeganie stanowi istotne zagrożenie dla bezpieczeństwa pacjentów korzystających z usług aptek oraz  dla pracowników aptek i dostawców.

 

MAZOWIECKI  WOJEWÓDZKI
INSPEKTOR  FARMACEUTYCZNY

Mariola Kostewicz

/ podpisano elektronicznie /

 

link do pisma

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie przygotowania w aptekach leku aptecznego, Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego.

Wobec wprowadzenia stanu epidemii na terenie Rzeczpospolitej Polskiej oraz ze względu na duże zapotrzebowanie na środki dezynfekujące przeznaczone do stosowania na skórę, Główny Inspektor Farmaceutyczny informuje, że apteki posiadające izby recepturowe, mogą przygotowywać lek apteczny na podstawie monografii narodowej Etanolowy roztwór antyseptyczny do stosowania na skórę (Solutio antiseptica spirituosa ad usum dermicum), na bazie spirytusu konsumpcyjnego, rektyfikowanego o zawartości 95% alkoholu etylowego, który został prawidłowo, tj. legalnie wprowadzony do obrotu na terytorium RP, o udokumentowanym pochodzeniu.
Możliwość przygotowywania i wydawania środków dezynfekujących na bazie spirytusu konsumpcyjnego jest ograniczona do czasu odwołania stanu epidemii.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski
/podpisano elektronicznie/

link do dokumentu

Komunikat Głównego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie preparatów oferowanych w sprzedaży jako zapobiegające, łagodzące, diagnozujące lub leczące COVID-19.

Główny Inspektor Farmaceutyczny przypomina Pacjentom, aby zachowali szczególną ostrożność kupując preparaty prezentowane przez sprzedawców jako, te które zapobiegają, łagodzą, diagnozują lub leczą COVID-19.
Mogą być one przedstawiane jako: suplementy diety, inne produkty spożywcze, produkty rzekomo będące lekami, wyroby medyczne lub szczepionki.
Produkty, które reklamowane są, ze wskazaniem, że leczą, łagodzą, diagnozują lub zapobiegają chorobie COVID-19, ale ich bezpieczeństwo i skuteczność nie zostały udowodnione odpowiednimi badaniami, mogą szkodzić Pacjentom.
Stosowanie tych produktów może prowadzić do opóźnień w uzyskaniu właściwej diagnozy i w leczeniu COVID-19 jak i innych schorzeń. Mogą one również powodować przerwanie odpowiedniego leczenia przez Pacjentów, prowadząc do zagrożenia zdrowia i życia.
Pamiętajmy zatem o podstawowych zasadach:
1) Nie kupujmy leków niewiadomego pochodzenia w internecie, na aukcjach czy od sprzedawców prywatnych.
2) Nie próbujmy leczyć się produktami, których skuteczność i bezpieczeństwo nie są potwierdzone badaniami.
W razie jakichkolwiek wątpliwości dotyczących zapobiegania, diagnostyki i leczenia
COVID-19 prosimy postępować zgodnie z zaleceniami Ministra Zdrowia i Głównego
Inspektora Sanitarnego lub skorzystanie z infolinii 800 190 590.

Główny Inspektor Farmaceutyczny
Paweł Piotrowski
/podpisano elektronicznie/

link do dokumentu

KOMUNIKAT Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie wdrożenia przez przedsiębiorców prowadzących apteki i kierowników aptek działań zabezpieczających personel

KOMUNIKAT

Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie wdrożenia przez przedsiębiorców prowadzących apteki i kierowników aptek

działań zabezpieczających personel.

 

W sytuacji zagrożenia zakażenia koronawirusem i wystąpienia COVID-19, w związku z dokonanym przeglądem sytuacji oraz docierającymi z niektórych aptek sygnałami o braku należytego zabezpieczenia personelu apteki w środki ochrony osobistej oraz braku wdrożenia adekwatnych do sytuacji procedur, Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina:

 

  • Pracodawca jest obowiązany chronić zdrowie i życie pracowników przez zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków pracy m.inn. reagować na potrzeby w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy oraz dostosowywać środki ochrony do zmieniających się warunków wykonywania pracy.

Biorąc pod uwagę specyfikę pracy farmaceuty, w szczególności narażenie na możliwość zakażenia przy bezpośrednim kontakcie z pacjentem oraz występujące ponadnormatywne obciążenie pracą podmiot prowadzący aptekę zobowiązany jest do przygotowania miejsca pracy, zapewniającego maksymalne zabezpieczenie przed potencjalnym zakażeniem.

Możliwe jest zastosowanie następujących rozwiązań:

  • wydzielenie strefy bezpieczeństwa wg zaleceń Głównego Inspektora Sanitarnego;
  • zainstalowanie na stole ekspedycyjnym wysokich szyb oddzielających personel od pacjentów;
  • ograniczenie dostępu do izby ekspedycyjnej ( uzależnionego od wielkości izby i ilości stanowisk);
  • zabezpieczenie apteki w środki dezynfekcyjne;
  • zapewnienie maseczek ochronnych / przyłbic, okularów ochronnych i rękawic jednorazowego użycia.

Przypominam, że za organizację pracy w aptece odpowiedzialny jest kierownik apteki. Do jego obowiązków należy również zapewnienie prawidłowej obsady personalnej i właściwie przygotowanych stanowisk pracy.

Mając na uwadze zapewnienie pacjentom dostępu do produktów leczniczych o potwierdzonej jakości w okresie podwyższonego ryzyka zkażenia chorobą, kierownik apteki obowiązany jest również do zapewnienia bezpieczeństwa w strefie pacjenta np. poprzez likwidację w części dostępnej dla pacjentów zbędnych przedmiotów, likwidacji stref samoobsługowych, usunięcia z przed stołu ekspedycyjnego produktów leczniczych i pozostałego asortymentu.

 

Mazowiecki Wojewódzki

Inspektor Farmaceutyczny

Mariola Kostewicz

Zmiany w obsłudze klienta

W dniach 16 – 25 marca 2020 r. Wojewódzki Inspektorat Farmaceutyczny w Warszawie
wprowadza ograniczenia w obsłudze klientów.

Zmiany spowodowane są koniecznością zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa SARS- CoV-2.

Ograniczenia mogą zostać wydłużone w zależności od rozwoju sytuacji epidemiologicznej w kraju.

 

Dostarczanie korespondencji do Urzędu możliwe jest za pośrednictwem operatora pocztowego lub platformy ePUAP.

Terminy do uzupełnienia braków formalnych oraz terminy do złożenia innych dokumentów, które upływają w terminie zamknięcia/wyłączenia bezpośredniej obsługi będą liczone od dnia wznowienia obsługi bezpośredniej, bez poniesienia negatywnych konsekwencji dla strony postępowania.

Zawieszone zostają przyjęcia klientów w sprawach skarg i wniosków.

W sprawach pilnych z Inspektoratem można kontaktować się pod nr tel. 22 628 28 60 lub 693 095 714

Go to Top