Apteki stażowe


Komunikat

Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego

w sprawie opiniowania  „aptek stażowych” w roku akademickim 2019/2020

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje:

Opiniowaniu apteki do prowadzenia praktyki zawodowej dla studentów VI  roku Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego podlegać będą wyłącznie apteki z listy przekazanej przez Dziekana Wydziału Farmaceutycznego WUM .

Zgłoszenia apteki, która pragnie podjąć się prowadzenia praktyki zawodowej dla studentów należy dokonać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego WUM.

Zgodnie z dyspozycją art. 2c ust. 1 Ustawy o Izbach Aptekarskich (tj.  Dz.U. z 2016r.  poz. 1496 ze zm.) praktyka zawodowa, o której mowa w art. 2b ust. 1 pkt 1ustawy, jest odbywana w aptece, która uzyskała pozytywne opinię wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, wydaną na wniosek rektora uczelni prowadzącej działalność naukową i kształcenie w zakresie nauk medycznych, w której prowadzone są studia na kierunku farmacja.

W roku bieżącym w aptekach zgłaszających się do prowadzenia praktyki zawodowej dla studentów VI roku Wydziału Farmaceutycznego będą prowadzone kontrole, wobec czego nie ma potrzeby składania formularzy i oświadczeń jak w latach ubiegłych.


 

Archiwum – apteki stażowe