Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny informuje, iż zgodnie z art. 95a ust. 1* ustawy z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne (t.j. Dz. U. 2019r., poz. 499 ze zm.), brak możliwości zapewnienia dostępności do produktów leczniczych wydawanych na receptę oraz do refundowanych wyrobów medycznych i środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego dla pacjentów, należy raportować poprzez system ZSMOPL.

 

W związku z powyższym informuję, iż od dnia 23 września 2019r. formularz zgłoszeniowy umieszczony na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie przeznaczony do opisanego wyżej raportowania, zostanie zablokowany.

 

*Brzmienie art. 95a ust. 1 ustawy Prawo farmaceutyczne:

„W przypadku, gdy podmiot prowadzący aptekę, punkt apteczny lub dział farmacji szpitalnej, nie może wykonać obowiązku zapewnienia dostępu do:

1) produktu leczniczego wydawanego na receptę,

2) środka spożywczego specjalnego przeznaczenia żywieniowego lub wyrobu medycznego, o których mowa w wykazie określonym w art. 37 ust. 1 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych – jest obowiązany w ciągu 24 godzin poinformować o tym za pośrednictwem Zintegrowanego Systemu Monitorowania Obrotu Produktami Leczniczymi właściwego miejscowo wojewódzkiego inspektora farmaceutycznego, który ustala przyczyny braku tego dostępu”.

Jednocześnie przypominam, iż zgodnie z art. 36z ust. 7 ustawy Prawo farmaceutyczne kopie odmów realizacji zapotrzebowań na produkty lecznicze, środki spożywcze specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyroby medyczne określone w obwieszczeniu Ministra Zdrowia zawierającym wykaz produktów zagrożonych brakiem dostępności na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, otrzymywane z hurtowni farmaceutycznych należy niezwłocznie przekazywać Głównemu Inspektorowi Farmaceutycznemu za pomocą systemu ZORZ.

https://odmowy.gif.gov.pl/ZORZ.Refusal/