Archive for Kwiecień, 2016

image_pdfimage_print

Komunikat Mazowieckiego Wojewódzkiego Inspektora Farmaceutycznego w sprawie sposobu składania wniosków o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego

W związku z nowelizacją ustawy z dnia 6 września 2001 r. – Prawo farmaceutyczne (Dz. U. z 2008 r. nr 45, poz. 271 z późn zm.), wprowadzoną ustawą z dnia 9 października 2015 r. o zmianie ustawy o systemie informacji w ochronie zdrowia oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2015 r. poz. 1991), od dnia 1 kwietnia 2016 r. wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego składa się w postaci elektronicznej, za pośrednictwem:

  1. dedykowanego systemu teleinformatycznego dostępnego pod adresem: http://egate.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/ lub

  2. elektronicznej skrzynki podawczej Wojewódzkiego Inspektoratu Farmaceutycznego w Warszawie w ramach elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Jednocześnie informuję, iż w celu  złożenia wniosku w postaci elektronicznej niezbędne będzie posiadanie konta na platformie P2 (https://rejestracja.rejestrymedyczne.csioz.gov.pl/) oraz  posiadanie certyfikatu kwalifikowanego lub profilu zaufanego ePUAP do składania podpisu elektronicznego.

Mając na uwadze ogólne zasady prowadzenia postępowania administracyjnego określone w Kodeksie postępowania administracyjnego, w szczególności zasadę pisemności oraz zasadę pogłębiania zaufania obywateli do organów państwa, Strony mogą składać także wnioski o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej i punktu aptecznego w postaci papierowej. 

Jednocześnie wskazuję, że załączniki do wniosku o udzielenie zezwolenia na prowadzenie apteki lub punktu aptecznego składa się postaci elektronicznej albo papierowej.

Przypominam, że składając załączniki w formie elektronicznej należy stosować zasady określone w art. 76 a § 2a Kodeksu Postępowania Administracyjnego, zgodnie z którym jeżeli odpis dokumentu został sporządzony w formie dokumentu elektronicznego, poświadczenie jego zgodności z oryginałem (przez notariusza albo przez występującego w sprawie pełnomocnika strony będącego adwokatem, radcą prawnym, rzecznikiem patentowym lub doradcą podatkowym) dokonuje się przy użyciu mechanizmów określonych w art. 20a ust. 1 albo 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Odpisy dokumentów poświadczane elektronicznie sporządzane są w formatach danych określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 18 pkt 1 tej ustawy.

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Instrukcja użytkownika systemu eGate.

Komunikat

Mazowiecki Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny przypomina, że apteki ogólnodostępne jako placówki ochrony zdrowia publicznego są obowiązane do posiadania produktów leczniczych i wyrobów medycznych w ilości i asortymencie niezbędnym do zaspokojenia potrzeb zdrowotnych miejscowej ludności, w tym w surowce farmaceutyczne niezbędne do sporządzania różnych postaci leku recepturowego, w tym leków do oczu oraz leków sporządzanych w warunkach aseptycznych.

Wojewódzki Inspektor Farmaceutyczny na wniosek kierownika apteki może zwolnić aptekę jedynie z prowadzenia środków odurzających grupy I-N i substancji psychotropowych grupy II-P.

Na podstawie art. 41 ust. 8 ustawy z dnia 12 maja 2011 r. o refundacji leków, środków spożywczych specjalnego przeznaczenia żywieniowego oraz wyrobów medycznych (Dz. U. Nr 122, poz. 696) apteki ogólnodostępne zawierają z Narodowym Funduszem Zdrowia umowę refundacyjną, która obliguje je do realizacji recept na każdy lek refundowany w tym lek recepturowy.

Zgodnie z art. 95 ust 3 ustawy Prawo farmaceutyczne jeżeli w aptece ogólnodostępnej brak poszukiwanego produktu leczniczego, w tym również leku recepturowego, farmaceuta, o którym mowa w art. 88 ust. 1, powinien zapewnić jego nabycie w tej aptece w terminie uzgodnionym z pacjentem.

Odmowa wydania produktu leczniczego z apteki przez farmaceutę lub technika farmaceutycznego może nastąpić tylko w przypadku określonym w art. 96 ust 4 ustawy Prawo farmaceutyczne, to jest jeżeli jego wydanie może zagrażać życiu lub zdrowiu pacjenta.

Pełna treść komunikatu do pobrania.

Go to Top